FANDOM


Các group Garena plus chơi custom map:Edit

Group chơi Jungle Troll Reborn: 54838 (Tiếng Anh)(Người rải rác Châu Âu)

Group chơi map thằng Gen chế : 56934 (Kham khảo map của thằng Gen chế tại đây: www.gensmap.wikia.com hoặc www.bit.ly/thegenmaps ) ( Người Việt Nam )

Group chơi itt (hoặc custom map): 58135 (itt = map Island Troll Tribes)

Group chơi ITT (Island Troll Tribes duy nhất): 61293

Group thành viên Arigato clan (1 clan người Việt Nam): 69732 (thường chơi map Pokemon Defense và Dota)

Group chơi ITT và JTR: 57366 (chơi map Island Troll Tribes và Jungle Troll Reborn duy nhất)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.