FANDOM


Spam là gì ?Edit

SPAM

SPAM = Stupid Pointless Annoying Messages

Stupid Pointless Annoying Message = Tin nhắn ngu xuẩn, không có mục đích và khiến khó chịu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.