FANDOM


Computer I.P Address là gì ?Edit

I.P address = Internet Protocol Address

Internet Protocol Address = Giao thức Internet

Giao thức Internet = Địa chỉ mà các loại máy tính hiện nay dùng để nhận diện và liên lạc với nhau.

1 số ví dụ mã Computer I.D. Address:

220.234.124.5

232.543.325.7

231.453.123.6

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.